S rozvojem bezpilotních prostředků se mimo hlavní směr, kterým je tvorba videí a filmů těchto prostředků využívá ve stále větší míře i v rámci technických a průmyslových aplikací. Jednou z praktických možností využití je provádění leteckého snímkování. Pro ne zcela rozsáhlé plochy je využítí bezpilotních prostředků ekonomicky výhodnější než využití klasických řízených letadel a je časově méně náročné než pozemní zaměřování nebo 3D skenování. Možnost programování letů a jejich přesné opakování bez nutnosti změn a zásahu lidského faktoru zaručuje vysokou míru přesnosti opakovaně získaných dat, a to zejména v místech, která jsou těžce přístupná, či místa, která jsou pro zdraví člověka škodlivá.

Stacks Image 4106
Stacks Image 4342
Stacks Image 4349

Letecké snímkování z bezpilotních prostředků umožňuje rychlý sběr geografických dat bez nutnosti fyzické přítomnosti ve snímaném prostoru. Výstupem z leteckého snímkování je ortofotomapa, 3D modely terénu, či zdrojová data pro výpočet kubatur. Díky zaměření velkého množství bodů jsou výsledné 3D modely minimálně generalizované, a tak i vypočtený objem lépe odpovídá skutečnosti než při měření pomocí GPS s následným modelováním.